Regulamin sklepu - Krosmatic

§1. DEFINICJE

1.     Regulamin - Niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które odwołują się do niego, w tym Polityka prywatności.

2.     Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Krosmatic znajdujący się pod adresem internetowym www.sklep.krosmatic.pl.

3.     Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

4.     Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Roman Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krosmatic z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Henryka Pobożnego 6, o numerze NIP  9261605563. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.     Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.     Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego - Krosmatic - funkcjonującego pod adresem internetowym www.krosmatic.pl i zasady korzystania z niego.

3.     Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

§3. OFERTA

1.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie.

2.     Ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.  Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia  zamówienia. Również inne informacje wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla Sprzedawcy zgodnie z ich treścią od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a dla Klienta od momentu zatwierdzenia potwierdzonego zamówienia Sprzedawca jest związany zawartą w potwierdzeniu ofertą przez okres 7 dni doręczenia potwierdzenia.

3.     Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4.     Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu  nie świadczy bezpośrednio o  jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tego tytułu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia można składać poprzez witrynę internetowa (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres r.maciejewski@krosmatic.pl. Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.    Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:

a.    dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

b.    dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

c.    dane dotyczące zamawianego produktu

3.    Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta dotrze wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, aby rozpoczęta została procedura realizacji niezbędne jest jego zatwierdzenie, co stanowi wyraz akceptacji dla informacji zawartych w przesłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Na tym etapie istnieje możliwość samodzielnego anulowania zamówienia przez Klienta bez jakichkolwiek konsekwencji. Zamówienie niepotwierdzone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane. Zamówienie nieopłacone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane, w przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty.

4.    Zatwierdzenie zamówienia po otrzymaniu jego potwierdzenia od Sprzedawcy jest momentem, w którym możliwe jest skorygowanie błędnie podanych danych Klienta.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

2.    Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie od  2 do 14 dni roboczych  licząc od:

a.    daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku przelewu tradycyjnego,

b.    zatwierdzenia zamówienia przez Klienta - w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

2.    W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

3.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w  chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a.    nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

b.    zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

5.    Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty w postaci:

a.    przelewu na konto Sklepu (przedpłata),

b.    płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem, odbiór osobisty).

6.    Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy uwidocznionymi każdorazowo na karcie produktu.

7.    Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

8.    Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1.    Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, pod rygorem uznania, iż nie są one objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy, o ile były możliwe do wykrycia.

2.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowane na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesięce, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

3.    Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

4.    W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.    W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3.    Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w całości lub części z zachowaniem stosownych wymogów prawa.

4.    Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana za pośrednictwem strony internetowej.

2.    Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi przez wyżej wymienione podmioty warunkami. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż reguluje one jego prawa i obowiązki.

3.    Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

4.    Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej.

5.    Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

       1.    Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
        Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z systemem
        operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

       2.    Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.